Polityka prywatności

W celu zapewnienia pełnej i przejrzystej realizacji obowiązku informacyjnego – wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”) – na stronie internetowej „Level One Holland” Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu opublikowana została aktualna Polityka prywatności o następującej treści:

 

 1. Polityka prywatności zawiera zestaw podstawowych zasad i informacji o uprawnieniach odnośnie przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest: „Level One Holland” Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, 45-356 Opole, ul. 1-go Maja 111/21, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS za nr 0000538453, posiadająca nadany NIP:754-308-81-03 oraz REGON: 360105639 – zwana dalej „Spółką”.

 

 1. Dane osobowe to wszelkie informacje, które identyfikują lub pozwalają zidentyfikować osobę, której dane dotyczą. Rozróżnia się:
 • ogólne dane osobowe – do których zalicza się:
 • imię i nazwisko;
 • inne dane identyfikacyjne: płeć, numer PESEL, data i miejsce urodzenia, adres korespondencyjny, zamieszkania oraz zameldowania, e-mail, telefon domowy/komórkowy;
 • dane o miejscu pobytu i zatrudnienia za granicą (lokalizacja);
 • numer rachunku bankowego,
 • wykształcenie;
 • zawód i praca;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • numer ubezpieczenia zdrowotnego i identyfikacji podatkowej w Holandii (SOFI);
 • numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, data wydania dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dowodu osobistego lub paszportu;
 • szczególne dane osobowe – za zgodą osoby, której dane dotyczą Spółka przetwarza informację o stanie zdrowia po to, aby dostosować prezentowane oferty pracy do potrzeb i możliwości zdrowotnych tej osoby.

 

Spółka przetwarza dane osobowe, wtedy gdy osoba, której dane dotyczą na to się zgodziła lub Spółka posiada inną podstawę prawną pozwalającą na przetwarzanie danych – przy czym ta podstawa zależy od kategorii danych:

 • ogólne dane osobowe Spółka może przetwarzać, kiedy:
  • ma na to zgodę osoby, które dane dotyczą,
  • podejmuje czynności, aby dobrać i zaprezentować właściwą ofertę pracy u pracodawcy zagranicznego lub wykonać umowę, która została zawarta ze Spółką,
  • realizuje obowiązek prawny,
  • ma w tym uzasadniony interes (czyli przykładowo kiedy: Spółka poszukuje najwłaściwszej oferty pracy dla osoby, której dane osobowe dotyczą, Spółka bada satysfakcję osób korzystających z usług pośrednictwa świadczonych przez Spółkę, prowadzi marketing bezpośredni na rzecz Spółki i podmiotów z jej grupy kapitałowej, przygotowuje statystyki i raporty wewnętrzne, ustala oraz dochodzi roszczeń lub broni się przed nimi.
 • Szczególne dane osobowe Spółka może przetwarzać, kiedy ma na to zgodę osoby, które dane dotyczą.

 

 1. Rejestracja i podanie Spółce swoich danych osobowych jest dobrowolne i uwzględnia jedynie niezbędne dane osobowe. Po udostępnieniu Spółce swoich danych osobowych kandydat osobiście finalizuje proces rejestracji w jednym z naszych biur. Tylko w ten sposób nasza Spółka jest w stanie wyszukać najodpowiedniejszą ofertę pracy.

 

 1. Gromadzenie danych osobowych przez Spółkę następuje od momentu, gdy kandydat przekaże Spółce zestaw swoich danych zawartych w formularzu rejestracyjnym lub w innej postaci. Uzyskane dane osobowe przetwarzane są przez naszą Spółkę, Spółka nie wykorzystuje danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa, a te dane nie są przekazywane, sprzedawane ani udostępniane innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za zgodą osoby, której dane osobowe dotyczą oraz w przypadkach, gdy jest to konieczne do realizacji celu, dla którego te dane zostały zgromadzone i są przetwarzane. Dane osobowe są bezpieczne w sensie fizycznym – Spółka stosuje dostępne na rynku efektywne zabezpieczenia technologiczne i programy antywirusowe.

 

 1. Kandydatowi przysługuje szereg uprawnień związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych:

 

 1. Prawo dostępu do danych osobowych

Kandydat jako osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać od Spółki informację o tym, czy przetwarza jej dane osobowe, a także:

 • dlaczego Spółka przetwarza te dane;
 • jakie typy danych Spółka przetwarza;
 • jakim odbiorcom lub kategoriom odbiorców Spółka ujawniła lub może ujawnić dane;
 • jak długo Spółka zamierza (o ile można to określić) przetwarzać dane albo na podstawie jakich kryteriów można ustalić ten okres.

 

 1. Prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych

Kandydat może żądać, aby Spółka niezwłocznie sprostowała jego nieprawidłowe dane osobowe lub uzupełniła niekompletne dane.

 

 1. Prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”)

Osoba, której dane dotyczą może żądać, aby Spółka usunęła jej dane, gdy:

 • dane nie są już niezbędne, by zrealizować cel, dla którego Spółka je zebrała,
 • dane nie były przetwarzane zgodnie z RODO lub innymi przepisami prawa.

Kandydat, która chce, by usunąć jego dane, może złożyć Spółce wniosek, w którym określi swoje żądania, a Spółka uwzględni je, gdy – w ocenie Spółki – nie będzie prawnie uzasadnionych podstaw, by kontynuować przetwarzanie tych danych.

Jeżeli Spółka usunie dane osoby tego żądającej, wtedy Spółka będzie uprawniona zachować informacje o tym, na czyj wniosek to usunięcie zostało dokonane.

 

 1.  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą może żądać, aby Spółka ograniczyła przetwarzanie jej danych, co może dotyczyć następujących sytuacji:

 • osoba, której dane dotyczą wskaże, że dane, które Spółka przetwarza nie są prawidłowe – wówczas Spółka sprawdzi, czy dane są prawidłowe i zaproponuje ich korektę.
 • osoba, której dane dotyczą uważa, że Spółka przetwarza dane niezgodnie z prawem i żąda, aby Spółka ograniczyła ich wykorzystanie – Spółka ograniczy przetwarzanie takich danych, oznaczy właściwe dane i nie usunie ich do czasu, gdy osoba odwoła swoje żądanie ograniczenia.
 • Spółka nie potrzebuje już danych osobowych, by osiągnąć zamierzony cel, ale osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, gdyż potrzebuje ich, aby dochodzić lub bronić swoich roszczeń – wówczas Spółka poprosi o wskazanie zakresu danych osobowych, które są potrzebne osobie, której one dotyczą i przewidywanego okresu ich dalszego przechowywania (o ile da on się określić).
 • osoba, której dane dotyczą chce złożyć sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją (gdy Spółka przetwarza dane na podstawie uzasadnionego interesu Spółki) – Spółka przenalizuje sytuację i zaproponuje kandydatowi, aby wskazał określony cel, któremu się sprzeciwia.

Uwaga: Mogą zdarzyć się sytuacje, gdy Spółka będzie dalej przetwarzać dane, pomimo żądania osoby, której dane dotyczą, aby ograniczyć przetwarzanie jej danych – dotyczyć to może w szczególności sytuacji, gdy Spółka będzie ustalać, dochodzić, egzekwować lub bronić się przed roszczeniami.

 1. Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo przenieść swoje dane – wówczas te dane Spółka przekaże bezpośrednio osobie, która o nie wnioskuje, aby mogła przenieść je do innego podmiotu. 
Dane Spółka przekaże w szyfrowanym mailu.

 

 1. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą może sprzeciwić się przetwarzaniu przez Spółkę swoich danych osobowych, jeśli Spółka realizuje to przetwarzanie w oparciu o Spółki prawnie uzasadniony interes. Osoba zainteresowana powinna każdorazowo wskazać, jaki konkretnie sprzeciw składa, np. sprzeciw wobec marketingu usług Spółki powoduje, że Spółka przestaje prowadzić jakiekolwiek działania marketingowe, w tym przygotowywać i prezentować oferty, dla osoby zgłaszającej sprzeciw.

 1. Naruszenie ochrony danych osobowych

Jeżeli Spółka jako administrator danych osobowych przypadkowo lub niezgodnie z prawem zniszczy, utraci, zmodyfikuje, ujawni lub udostępni dane osobowe – wtedy ma miejsce naruszenie ochrony danych osobowych.  W takich przypadkach Spółka poinformuje:

 1. osobę, której dane dotyczą - jeśli ryzyko naruszenia praw i wolności Spółka oszacuje jako wysokie - niezwłocznie,
 2. organ nadzorczy - jeśli Spółka oceni, że mogło (z prawdopodobieństwem większym niż niskie) dojść do naruszenia praw lub wolności osób fizycznych - niezwłocznie, w miarę możliwości technicznych, nie później niż w terminie 72 godzin.

 

 1. Przekazanie danych osobowych

Zgodnie z RODO dane osobowe kandydatów Spółka może przekazywać pracodawcom zagranicznym, z którymi współpracuje jako agencja pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, Państwowej Inspekcji Pracy w trakcie prowadzonej kontroli oraz podmiotom, z którymi Spółka zawarła umowy o świadczenie usług (umowy outsourcingowe).

 

 1. Inspektor Ochrony Danych

Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, który dba o zapewnienie i odpowiada za przestrzeganie przepisów o ochronie danych w Spółce i który chętnie odpowie, z zachowaniem poufności, na wszystkie pytania, ponieważ priorytetem dla Spółki jest bezpieczeństwo danych osób, które korzystają z usług Spółki.

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

 • mailowo: m.szewczyk@level1.com.pl
 • pocztą na adres:

Inspektor Ochrony Danych

„Level One Holland” Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, 45-356 Opole, ul. 1-go Maja 111/21

 

 1. RODO przewiduje sześć zasad przetwarzania danych osobowych:
  1. zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości – co oznacza, że Spółka przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa, a o wszystkich kwestiach z tym związanych informujemy wyczerpująco prostym i zrozumiałym językiem;
  2. zasada minimalizacji i adekwatności danych – Spółka przetwarza tylko te dane, które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować cel lub cele przetwarzania danych osobowych;
  3. zasada prawidłowości danych – Spółka dba, by dane, które są przetwarzane, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne. Dlatego Spółka prosi, aby co jakiś czas osoby, których dane są przetwarzane sprawdzały i zaktualizowały swoje dane, a także informowały Spółkę o wszelkich zmianach swoich danych osobowych;
  4. zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanych danych – dane osobowe są zbierane jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, którego Spółka nie mogłaby osiągnąć w inny sposób. Spółka przechowuje dane w taki sposób, który umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą, a dane są przetwarzane tylko tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla którego Spółka je pozyskała (chyba, że do dalszego przetwarzania Spółkę zobowiązują przepisy prawa);
  5. zasada integralności i poufności danych – Spółka zapewnia takie rozwiązania informatyczne i organizacyjne, dzięki którym dane osobowe, które są przetwarzane, są bezpieczne; oznacza to, że Spółka chroni dane przed ich niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
  6. zasada rozliczalności – Spółka podjęła działania w celu wykazania, że w odniesieniu do danych osobowych Spółka działa zgodnie z przepisami prawa i uwzględnia ochronę danych przy poszukiwaniu oferty pracy dla kandydata.

 

 1. Spółka zbiera dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą i wtedy Spółka od razu przekazuje jej informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych. Gdy zaś dane pochodzą od innej osoby, wówczas informacje te Spółka przekazuje osobie, której dane dotyczą:

- w rozsądnym terminie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od pozyskania danych;

- najpóźniej przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą (jeżeli Spółka wykorzystuje

  dane właśnie w komunikacji z tą osobą),

        chyba, że udzielenie informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku.

        Informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych Spółka może przekazywać:

- w klauzulach informacyjnych, które są zamieszczone w dokumentach przeznaczonych dla 

   osoby, której dane dotyczą lub na stronie internetowej pod adresem: level1.opole.pl, level1.com.pl

- osobiście bądź telefonicznie w trakcie rozmowy z pracownikiem Spółki;

- elektronicznie, w tym poprzez umieszczenie tej informacji na stronie internetowej Spółki.

 

 1. Czas przetwarzania danych osobowych

Spółka przetwarza dane osobowe przez czas, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania. Konkretny okres zależy od sytuacji osoby, której danych to dotyczy:

 • Osoba przekazała Spółce swoje dane osobowe, ale nie została zawarta pomiędzy Spółką a tą osobą umowa o jej skierowanie do pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego – będzie to okres 3 lat od daty przekazanie Spółce danych osobowych;
 • Osoba przekazała Spółce swoje dane osobowe i została zawarta pomiędzy Spółką a tą osobą umowa o jej skierowanie do pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego, ale osoba ta nie zawarła umowy z pracodawcą zagranicznym lub zawarła taką umowę, ale nie podjęła pracy u pracodawcy zagranicznego – będzie to okres 3 lat odpowiednio od daty, kiedy miało nastąpić zawarcie umowy z pracodawcą zagranicznym lub podjęcie pracy u pracodawcy zagranicznego;
 • Osoba przekazała Spółce swoje dane osobowe i została zawarta pomiędzy Spółką a tą osobą umowa o jej skierowanie do pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego, a następnie osoba ta podjęła pracę u pracodawcy zagranicznego – będzie to okres 3 lat od daty zakończenia zatrudnienia tej osoby u pracodawcy zagranicznego.

 

Spółka stosuje zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych, która zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem przez nieograniczony okres. Gdy Spółka osiągnie cel przetwarzania, wówczas usuwa lub anonimizuje dane, co ma miejsce w szczególności, gdy:

 1. osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli to zgoda była podstawą przetwarzania);
 2. osoba, której dane dotyczą skutecznie sprzeciwi się dalszemu przetwarzaniu (jeżeli podstawą przetwarzania był uzasadniony interes Spółki);
 3. nastąpi przedawnienie ewentualnych roszczeń (jeżeli Spółka przetwarzała dane, aby realizować umowę);
 4. upłyną terminy, które wynikają z innych przepisów (np. ustawy o rachunkowości itp.).

 

 1. Kontakt

Jest możliwy kontakt:

 • ze Spółką jako administratorem danych osobowych przez kontakt telefoniczny z konsultantami Spółki lub pracownikami biur naszej Spółki, jeśli dotyczy to złożenia dyspozycji w zakresie danych osobowych,
 •  z Inspektorem Ochrony Danych, jeżeli dotyczy to sposobu lub zakresu, w jaki Spółka przetwarza posiadane dane (por. pkt 9 powyżej),
 • z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli dotyczy to wniesienia skargi na to, jak przetwarzane są przez Spółkę dane osobowe.

 

Wszelkie pytania i wątpliwości oraz zgłoszenia i sprzeciwy związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę prosimy kierować na adres m.szewczyk@level1.com.pl lub kontaktując się telefonicznie z jednym z naszych biur.

Jeśli osoba podejrzewa, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z RODO, to może wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w sposób wskazany na stronie internetowej tego organu nadzorczego pod adresem www.uodo.gov.pl.